DIE PPK AS ORGANISASIE

Die PPK is in 1958 gestig. Die geïntegreerde PPK in Suid-Afrika, soos in Maart 1999 gefedereer, bestaan uit ongeveer 220 gemeentes. Daar bestaan ook ander PPK groeperinge binne en buite die landsgrense van Suid-Afrika, wat as outonome federasies fungeer, bv. diePPK van Namibië, Botswana en die Republiek van die Kongo.
Hierdie inligtingsbrosjure en federale grondwet het slegs betrekking op die geïntegreerde PPK van Suid-Afrika.

Die regeringstelsel wat oor die jare algemeen van toepassing was op die PPK as kerkorganisasie, is nl. die presbiteriale stelsel met ‘n drie-vlak organisatoriese onderskeiding, nl. die lokale-, streek- en nasionale vlak. In die nuutste ontwikkeling is daar weggedoen met die streekvlak organisasie en word daar slegs onderskei tussen die lokale gemeente as outonome regspersoon wat nasionaal deel uitmaak van ‘n federasie, bekend as die Federale Raad. Die Admin buro en Geestelike Leiersforum sal op nasionale vlak uitvoering gee aan die funksies en doelstellings van die Federale Raad.

Hierdie herstrukturering hou veral verband met die hele begrip van vrye assosiasie. Alhoewel elke gemeente; wat lid is van die geïntegreerde PPK; statutêr steeds deel uitmaak van ‘n federale grondwet, berus die geestelike samesyn eerder op ‘n basis van spontane verhoudingstrukture en die natuurlike onderskeiding van geestelike leierskap.

VISIE EN MISSIE VAN DIE PPK

Die visie van die PPK is en bly steeds om as ‘n effektiewe, sielewennende en Geesvervulde kerk uitvoering te gee aan die Groot Opdrag wat aan die kerk van Christus toevertrou is, naamlik om te gaan en die evangelie van Christus aan die hele wêreld te verkondig.

Om uitvoering aan die visie te gee is dit nodig dat die kerk as organisasie so effektief as moontlik instrumenteel sal ontwikkel ten einde ‘n daadwerklike bydrae te kan lewer in die uitbouing van die koninkryk van God.

Die uitdaging vra onder meer dat daar omgesien word na die nastreef en uitbouing van die volgende hoofoogmerke en waardes:

 

HEBRON TEOLOGIESE SEMINARIUM

Hebron Teologiese Kollege geniet die erkenning as 'basis seminarium' vir alle voornemende teologiese studente en pastorale kandidate in die PPK.

Die diploma in teologie, soos aangebied deur Hebron, word as minimum teologiese vereiste gestel vir toetrede tot die pastorale bediening in die PPK. Die studiemateriaal vir die diploma sal aangevul word met tersaaklike leerstof wat uit die PPK organisasie voorgeskryf word.

Dit staan egter 'n kandidaat vry om aan 'n ander erkende of geakkrediteerde seminarium te studeer met die voorwaarde dat alle studies vir evaluering voorgelê word en daar ten minste aan die minimum teologiese kwalifikasies of vereistes voldoen  word vir toetrede tot die bediening in die PPK. '‘n Prospektus - waarin alle tersaaklike inligting rondom teologiese opleiding vervat is - kan direk vanaf Hebron Teologiese Kollege verkry word. 

Kontak Besonderhede is as volg:

Hebron Teologiese Seminarium
Tel: 011 965 1252
Faks: 086 500 1297
Adres: Plot 7, Sports Road, Slaterville, Benoni